Một số mẫu biên bản rà soát thường dùng

Posted by

Mẫu biên bản rà soát thường được dùng trong các trường hợp như rà soát hộ nghèo, rà soát chương trình giáo dục, rà soát cơ sở vật chất…

Biên bản rà soát là gì?
Theo từ điển tiếng Việt

Mẫu biên bản rà soát thường được dùng trong các trường hợp như rà soát hộ nghèo, rà soát chương trình giáo dục, rà soát cơ sở vật chất…

Biên bản rà soát là gì?

Theo từ điển tiếng Việt, rà soát là xem xét lại toàn bộ một cách kĩ lưỡng. Việc xem xét này dựa trên những cơ sở nhất định và nhằm tạo tiền đề cho việc lên kế hoạch kiện toàn, hoàn chỉnh….

Hiện nay, có nhiều việc cần lên kế hoạch rà soát như rà soát cơ sở vật chất, rà soát chương trình giáo dục, rà soát quy hoạch cán bộ, rà soát đánh giá thủ tục hành chính…

Biên bản rà soát thường gồm các nội dng như tên cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát; quốc hiệu và tiêu ngữ; mục đích của việc rà soát, thời gian thực hiện rà soát, nội dung rà soát; chữ ký của những người liên quan…

Mẫu biên bản rà soát chương trình từng môn học



 

TRƯỜNG ………

TỔ: ………

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                       …………, ngày   …   tháng  …   năm…


BIÊN BẢN RÀ SOÁT CHƯƠNG TRÌNH

MÔN : ……….

 

1. Mục tiêu :

– Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy và học chuẩn kiến thức kĩ năng , nội dung giảm tải

– Có thời lượng để dạy các bài chủ đề tích hợp và đổi mới phương pháp dạy học.

2. Thời gian thực hiện

………..

3. Nội dung rà soát

– Căn cứ vào nội dung giảm tải

– Nội dung rà soát

– Căn cứ vào điều kiện thực tế của nhà trường, đề xuất nội dung phân phối chương trình mới:

 

HIỆU TRƯỞNG

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

Mẫu biên bản rà soát thiết bị học tập



 

PHÒNG GD&ĐT ………..

TRƯỜNG.……….

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập -Tự Do – Hạnh Phúc

BIÊN BẢN RÀ SOÁT THIẾT BỊ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

Ngày ….tháng ……năm ……..

I. Thành phần ban kiểm kê

1.Đ/c. ………………………

2.Đ/c ………………………