Mức bồi thường thiệt hại khi bị đánh là bao nhiêu?

Posted by

Trong thực tế rất nhiều trường hợp bị đánh dẫn đến gây thương tích, ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống sinh hoạt hằng ngày. Vậy nạn nhân được bồi thường thiệt hại khi bị đánh thế nào?

Có được bồi thường thiệt hại

Trong thực tế rất nhiều trường hợp bị đánh dẫn đến gây thương tích, ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống sinh hoạt hằng ngày. Vậy nạn nhân được bồi thường thiệt hại khi bị đánh thế nào?

Có được bồi thường thiệt hại khi bị đánh?

Chào bạn, căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường tại Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015 thì nếu người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm… của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp quy định.

Bên cạnh đó, người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp:

– Thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng

– Hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

Như vậy, anh trai bạn bị xâm phạm đến sức khỏe gây thiệt hại (anh bạn bị gãy răng phải trồng răng giả) thì người đánh anh bạn phải có trách nhiệm bồi thường.

Tự thỏa thuận bồi thường gây thương tích được không?

Về nguyên tắc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo Điều 585 Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

– Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời.

Các bên có thể thỏa thuận về:

+ Mức bồi thường là bao nhiêu?

+ Hình thức bồi thường (bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc…)

+ Phương thức bồi thường (1 lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác)

Nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình thì người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường.

Bên cạnh đó, một khi mức bồi thường không phù hợp với thực tế thì bên bị thiệt hại hoặc bên gây thiệt hại có quyền yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường.

Ngoài ra, khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi mình gây ra; bên có quyền, lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho chính mình.

Như vậy, anh trai bạn và người đánh anh bạn có thể tự thỏa thuận mức bồi thường cũng như hình thức, phương thức bồi thường.

Mức bồi thường gây thương tích là bao nhiêu?

Căn cứ theo Điều 590 Bộ luật Dân sự 2015, được hướng dẫn cụ thể tại Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP thì mức tiền bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm được xác định, gồm: