Thoả thuận với hàng xóm khi xây nhà, dùng mẫu văn bản nào?

Posted by

Việc thoả thuận với hàng xóm khi phá hoặc xây nhà là điều cần thiết nhằm đảm bảo đảm an toàn cho hộ hàng xóm liền kề khi xây dựng. Vậy có thể dùng mẫu thỏa thuận nào?

Vì sao phải thỏa thuận

Việc thoả thuận với hàng xóm khi phá hoặc xây nhà là điều cần thiết nhằm đảm bảo đảm an toàn cho hộ hàng xóm liền kề khi xây dựng. Vậy có thể dùng mẫu thỏa thuận nào?

Vì sao phải thỏa thuận với hàng xóm khi xây nhà?

Chào bạn, khi xây dựng nhà ở, chủ nhà phải tuân thủ các nguyên tắc xây dựng, đảm bảo tính an toàn, quyền và lợi ích của nhà hàng xóm liền kề.

Điều 174 Bộ luật Dân sự 2015 đã nêu rõ nguyên tắc tôn trọng quy tắc xây dựng khi xây dựng công trình, chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản phải tuân thủ các quy định sau:

Một là phải tuân theo pháp luật về xây dựng, bảo đảm an toàn

Thứ hai là không được xây vượt quá độ cao, khoảng cách mà pháp luật về xây dựng quy định

Và thứ ba là không được xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu, người có quyền khác đối với tài sản là bất động sản liền kề và xung quanh.

Chính vì vậy, việc thỏa thuận với hàng xóm khi xây nhà giúp hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hộ gia đình còn lại đồng thời tránh những tranh chấp phát sinh xảy ra sau này.

Mẫu thoả thuận với hàng xóm khi phá/xây nhà

Nội dung của mẫu thỏa thuận với hàng xóm khi phá/xây nhà thường có các vấn đề sau:

– Thông tin của đại diện là chủ nhà và hàng xóm tham gia ký biên bản.

– Hiện trạng công trình: liệt kê hiện trạng nhà ở, công trình liên quan. Thông tin này rất quan trọng để đối chiếu và có biện pháp xử lý nếu trong quá trình xây dựng có xảy ra các vấn đề ảnh hưởng đến tài sản của hai bên.

Bản thỏa thuận dựa theo quy định của pháp luật, đồng thời đảm bảo quyền lợi cho cả hai bên. Bản thỏa thuận đồng thời là căn cứ để nếu có bất cứ hành vi vi phạm hoặc tranh chấp xảy ra thì có cơ sở dựa trên các điều khoản đã được ký kết để có giải pháp xử lý thích hợp.

Bạn có thể tham khảo mẫu thỏa thuận với hàng xóm khi phá/xây nhà dưới đây:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

————————–

    …………………., ngày … tháng … năm ………

BIÊN BẢN CAM KẾT GIỮA 2 HỘ GIA ĐÌNH

(V/v bảo đảm an toàn cho hộ liền kề khi xây dựng)

Địa điểm:………………………………………………………………………………………………………………

1. THÀNH PHẦN THAM GIA KÝ BI