Mẫu hợp đồng thử việc file word dành cho nhà tuyển dụng

Mẫu hợp đồng thử việc file word được dùng phổ biến ở các doanh nghiệp. Hợp đồng thử việc quy định quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động.

Hợp đồng thử việc là gì?

Mẫu hợp đồng thử việc file word được dùng phổ biến ở các doanh nghiệp. Hợp đồng thử việc quy định quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động.

Hợp đồng thử việc là gì?

Căn cứ, theo Điều 24, luật lao động 2019 thì thử việc là việc công ty và người lao động có sự thỏa thuận về việc thực hiện công việc trong một thời gian nhất định trước khi ký kết hợp đồng lao động chính thức dành cho các ứng viên.

Hoạt động thử việc có thể được giao kết thành một phần riêng trong hợp đồng lao động hoặc được ký riêng là hợp đồng thử việc trước khi ký kết hợp đồng chính thức.

Hợp đồng thử việc, tiếng Anh là labour contract là mẫu hợp đồng ghi lại sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về quá trình thử việc, thời gian thử việc. Trong hợp đồng thử việc có nêu rõ quyền và nghĩa vụ của cả 2 bên trong khoảng thời gian đó.

Nhiều doanh nghiệp nhỏ lẻ thường chỉ thỏa thuận quá trình thử việc với người lao động bằng miệng, các công ty/doanh nghiệp lớn sẽ thực hiện việc này thông qua bản hợp đồng thử việc đúng quy cách.

Nội dung mẫu hợp đồng thử việc file word

Dù là hợp đồng thử việc ở hình thức nào vẫn phải đáp ứng những điều kiện theo quy định và có những nội dung chính sau đây:

– Tên, địa chỉ, chức danh của người sử dụng lao động

– Thông tin cá nhân của người lao động: Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi lưu trú, số CCCD/CMND.

– Công việc được giao, địa điểm làm việc

– Thời gian thử việc

– Thời gian làm việc, nghỉ ngơi

– Các trang thiết bị hỗ trợ công việc (nếu có)

Mẫu hợp đồng thử việc file word

Có thể tham khảo mẫu hợp đồng lao động file word dưới đây:CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

………, ngày…… tháng …… năm ……

HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC

Số:………………

Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2019;

Căn cứ nhu cầu và năng lực của hai bên,

Hôm nay, tại……………………………………………………………………..

Chúng tôi gồm:

BÊN A (NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG) (1) :………………………..………

Đại diện (2):……………………………… Chức vụ:……………………………

Quốc tịch: …………………………………………………………….………….

Địa chỉ (3): ………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………………………………….

Mã số thuế: ………………………………………………………………………

Số tài khoản: …………………………………………………………………….

Tại Ngân hàng: ………………………………………………………………….

BÊN B (NGƯỜI LAO ĐỘNG) (4): …………….……………………………….

Ngày tháng năm sinh: ……………..………… Giới tính: ……………..……..

Quê quán: ………………………..………………………………………………

Địa chỉ thường trú:……………….……………………………………………..

Số CMTND:…………… Ngày cấp: ……………… Nơi cấp:…………………

Trình độ (5): …………………………….. Chuyên ngành (6): …………………

Sau khi thỏa thuận, hai bên thống nhất ký Hợp đồng thử việc với các điều khoản sau đây:

Điều 1: Điều khoản chung

1. Loại hợp đồng: Hợp đồng thử việc.

2. Thời hạn hợp đồng (7):  ……………………………..…..…………………..

3. Thời điểm bắt đầu (8): ……………………………………………………….

4. Thời điểm kết thúc (9): ……………………………….………………………

5. Địa điểm làm việc (10): …………………………..…..………………………

6. Bộ phận công tác: Phòng (11)……….………………………………………

7. Chức danh chuyên môn (vị trí công tác) (12): ………………….…………

8. Nhiệm vụ công việc như sau:

– Chịu sự điều hành trực tiếp của ông/bà (13): ……………………………………..

– Thực hiện công việc theo đúng chức danh chuyên môn của mình dưới sự quản lý, điều hành của người có thẩm quyền.

– Phối hợp cùng với các bộ phận, phòng ban khác trong Công ty để đạt hiệu quả cao nhất trong thời gian thử việc.

– Những công việc khác theo nhu cầu của Công ty.

Điều 2: Chế độ làm việc

1. Thời gian làm việc (14): ……..……………………………………….………

2. Thời giờ nghỉ ngơi (15): ………………………………………………………

3. Thiết bị và công cụ làm việc sẽ được Công ty cấp phát tùy theo nhu cầu của công việc.

4. Điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của người lao động

1. Quyền của người lao động

– Mức lương thử việc (16): …………………………………………………..….

– Hình thức trả lương (17): ………………………………………………………

– Thời hạn trả lương (18): ……………………………………………………….

– Các chế độ (19): …………………………………………………………………………….

– Trong thời gian thử việc, có quyền hủy bỏ thỏa thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu đã thoả thuận.

2. Nghĩa vụ của người lao động

– Thực hiện công việc với hiệu quả cao nhất theo sự phân công, điều hành của người có thẩm quyền.

– Nắm rõ và chấp hành nghiêm túc kỷ luật lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy, văn hóa công ty, nội quy lao động và các chủ trương, chính sách của Công ty.

– Bồi thường vi phạm và vật chất theo quy chế, nội quy của Công ty và pháp luật Nhà nước quy định.

– Thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng thử việc và các thỏa thuận bằng văn bản khác với Công ty.

– Tuyệt đối thực hiện cam kết bảo mật thông tin (20).

– Đóng các loại thuế, phí đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động

1. Quyền của người sử dụng lao động

– Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo Hợp đồng thử việc.

– Có quyền tạm thời chuyển người lao động sang làm công việc khác, ngừng việc và áp dụng các biện pháp kỷ luật theo quy định của pháp luật hiện hành và theo nội quy Công ty trong thời gian thử việc.

– Trong thời gian thử việc, được huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử của người lao động không đạt yêu cầu theo thoả thuận.

– Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng, kỷ luật người lao động theo đúng quy định của pháp luật và nội quy công ty.

– Đòi bồi thường, khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ quyền lợi của mình nếu người lao động vi phạm pháp luật hay các điều khoản của hợp đồng này.

2. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động

– Bảo đảm việc làm và thực hiện đúng các thỏa thuận theo hợp đồng này để người lao động đạt hiệu quả công việc cao.

– Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động.

– Trong thời hạn 03 ngày trước khi kết thúc thời gian thử việc phải thông báo cho người lao động kết quả công việc đã làm thử; trường hợp đạt yêu cầu thì khi kết thúc thời gian thử việc phải giao kết ngay hợp đồng lao động (21).

Điều 5: Điều khoản thi hành

– Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng này thì áp dụng theo quy định của thỏa ước tập thể, nội quy lao động và pháp luật lao động.

– Hợp đồng này được lập thành …… bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ..….. bản./.

Người sử dụng lao động                                                                 Người lao động

     (Ký và ghi rõ họ tên)                                                           (Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý trong quá trình thử việc

Căn cứ theo Bộ luật Lao động Việt Nam, hợp đồng thử việc đúng luật ngoài đảm bảo những nội dung theo quy định, cần bảo đảm về:

– Thời hạn thử việc (theo Điều 25 BLLĐ)

+ Công việc, nghề nghiệp yêu cầu trình độ cao đẳng trở lên: Không > 60 ngày

+ Công việc, nghề nghiệp yêu cầu trình độ trung cấp trở lên: Không > 30 ngày

+ Công việc, nghề nghiệp yêu cầu trình độ nghiệp vụ cơ bản: Không > 6 ngày

– Mức lương thử việc

Mức lương thử việc của NLĐ ở mỗi doanh nghiệp sẽ có sự khác biệt bởi nó được tạo nên do thỏa thuận của 2 bên nhưng ít nhất phải ở mức 85% mức lương thực tế của công việc ấy. (Điều 26 Bộ luật Lao động 2019)

– Nghỉ việc trong thời gian thử việc

Khoản 2 Điều 27 Bộ luật Lao động nêu rõ:

2. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động đã giao kết mà không cần báo trước và không phải bồi thường.

Như vậy, nếu đang trong thời gian thử việc, người lao động có quyền tự ý nghỉ việc mà không cần báo trước. Người lao động cũng không phải bồi thường nếu gây thiệt hại do việc tự ý chấm dứt thử việc gây ra cho doanh nghiệp.

Trên đây là mẫu hợp đồng thử việc file word. Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  luatphap.vn để được hỗ trợ.

>> Người lao động thử việc, cần biết những quy định quan trọng nào?Có thể bạn quan tâm

09/09/2022

09/09/2022

09/09/2022

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Mẫu hợp đồng thử việc file word được dùng phổ biến ở các doanh nghiệp. Hợp đồng thử việc quy định quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động.

Hợp đồng thử việc là gì?