Thủ tục thay đổi chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần

Người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần có thể là Giám đốc/Tổng giám đốc hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trong trường hợp thay đổi chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật, các thủ tục công ty cần tiến hành như sau:

  • Đại hội đồng cổ đông tiến hành họp và thông qua nội dung thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty (chức danh người đại diện theo pháp luật cũ có thể là Giám đốc/Tổng giám đốc hoặc vẫn là chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị)
  • Chủ tịch Hội đồng quản trị ra quyết định về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.
  • Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định. Người đại diện theo pháp luật cũ lập Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 01/2009/TT –BKH ngày 13/01/2009 sửa đổi bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về Hồ sơ, Trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về Đăng ký kinh doanh).
  • Kèm theo thông báo phải có Biên bản và Quyết định về việc thay đổi nêu trên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.
  • Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  • Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, Công ty phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.